O nas :: Regulamin :: Kontakt


Menu:


Adres :

ODN Zawiercie LIDER

  • ul. Leśna 10
  • 42-400 Zawiercie
  • 0(32) 671 03 04


Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

Adresaci :

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Program szkolenia :

według ramowego programu MEN :
Psychologia
Pedagogika
Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Liczba godzin : 270 godzin

Uwagi :
W kursie mogą uczestniczyć nauczyciele z wyższym wykształceniem, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych.
Do karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni.

Idź do strony głównej


Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Adresaci : Nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Program szkolenia :

według ramowego programu MEN :
Pedagogika specjalna
Oligofrenopedagogika
Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
Psychologia
Pedagogika
Rewalidacja indywidualna
Metodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo

Liczba godzin : 270 godzin

Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia kursu zostanie podany po zebraniu grupy.

Uwagi :
W kursie mogą uczestniczyć nauczyciele z wyższym wykształceniem, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a chcą uzyskać kwalifikacje do pracy
z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.
Do karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni oraz dokument stwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Idź do strony głównej


Kurs kwalifikacyjny z zarządzania w oświacie

Adresaci : Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele czynni zawodowo

Program szkolenia :

według ramowego programu MEN :
Ogólna teoria organizacji i zarządzania
Prawo oświatowe
Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
Kierowanie zmianą
Zarządzanie jakością
Kierowanie i administrowanie placówką
Projektowanie programu placówki oświatowej
Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji
Placówka a środowisko lokalne

Liczba godzin : 210 godzin (w tym praktyki)

Uwagi :
Do karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni oraz dokument stwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Idź do strony głównej


Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Adresaci : Nauczyciele praktycznej nauki zawodu

Program szkolenia :

według ramowego programu MEN :
Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu
Metodyka nauczania
Praktyki pedagogiczne

Liczba godzin : 150 godzin

Uwagi :
Do karty zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Idź do strony głównej


Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych

Adresaci : Osoby zainteresowane uzupełnieniem kwalifikacji

Program szkolenia :

według ramowego programu MEN :
Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu
Metodyka nauczania
Organizacja i ocena pracy uczniów w różnych zakładach pracy
praktyki metodyczne

Liczba godzin : 80 godzin

Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia kursu zostanie podany po zebraniu grupy.

Idź do strony głównej


Kurs pedagogiczno - metodyczny dla nauczycieli języka niemieckiego

Adresaci : Nauczyciele pragnący zdobyć kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego

Program szkolenia :

według ramowego programu MEN :
Psychopedagogika
Metodyka nauczania języka niemieckiego
Gramatyka języka niemieckiego
Kultura krajów niemieckojęzycznych

Liczba godzin : 280 godzin

Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia kursu zostanie podany po zebraniu grupy.

Uwagi :
Do karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz świadectwo potwierdzające znajomość języka niemieckiego.

Idź do strony głównej


Kurs pedagogiczno - metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego

Adresaci : Nauczyciele pragnący zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego

Program szkolenia :

według ramowego programu MEN :
Psychopedagogika
Metodyka nauczania języka angielskiego
Gramatyka języka angielskiego
Kultura krajów anglojęzycznych

Liczba godzin : 280 godzin

Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia kursu zostanie podany po zebraniu grupy.

Uwagi :
Do karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego.

Idź do strony głównej


Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

Adresaci : Nauczyciele czynni zawodowo legitymujacy się dyplomem studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalością nauczanie początkowe lub dyplomem zakładu kształcenie nauczycieli (licencjat) w zakresie nauczania początkowego mający minimum dwuletnią praktykę zawodową i znajomość języka w stopniu średniozaawansowanym (obowiazuje test wstępny z języka)

Program szkolenia :

według ramowego programu MEN :
Psychopedagogika
Metodyka nauczania języka angielskiego lub niemieckiego
Gramatyka języka angielskiego lub niemieckiego
Kultura krajów anglojęzycznych lub niemieckojęzycznych

Liczba godzin : 240 godzin

Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia kursu zostanie podany po zebraniu grupy.

Uwagi :
Do karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zakładu kształtcenia nauczycieli oraz dokument stwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Idź do strony głównej


KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU BIBLIOTEKOZNAWSTWA

Adresaci :

Nauczyciele szkól podstawowych, ponadpodstawowych
i placówek oświatowo-wychowawczych, którzy posiadają kwalifikacje
do nauczania w danej szkole lub prowadzenie zajęć w placówce
oświatowo-wychowawczej a ubiegają się o zdobycie kwalifikacji
bibliotekarskich.

Program szkolenia :

według ramowego programu MEN :
Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo
Literatura dla dzieci i młodzieży.
Czytelnictwo dzieci i młodzieży.
Informacja naukowa

Liczba godzin : 270 godzin

Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia kursu zostanie podany po zebraniu grupy.

Uwagi :
Program kursu przewiduje praktyczne zajęcia w bibliotece szkolnej lub innej placówce oświatowej.

Idź do strony głównej


KURS KWALIFIKACYJNY DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTU "PRZYRODA"

Adresaci :

Nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania biologii, geografii, fizyki lub chemii na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Program szkolenia :

według ramowego programu MEN :
Podstawy merytoryczne przyrodoznawstwa.
Jak nowocześnie uczyć.
Jak skutecznie uczyć przyrody.

Liczba godzin : 300 godzin

Uwagi :
Uczestnicy kursu, którzy nie są czynnymi nauczycielami przedmiotu
"Przyroda" mają obowiązek zapewnienia sobie warunków do praktycznego
zweryfikowania przygotowanych prac.

Idź do strony głównej


KURS KWALIFIKACYJNY "WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE"

Adresaci :

Nauczyciele pragnący zdobyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu
wychowanie do życia w rodzinie.

Program szkolenia :

według ramowego programu MEN :
Podstawy wychowania do życia w rodzinie.
Zagadnienia biomedyczne.
Zagadnienia seksuologiczne.
Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne.
Metodyka i dydaktyka przedmiotu.

Liczba godzin : 250 godzin

Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia kursu zostanie podany po zebraniu grupy.

Uwagi :
Do karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dyplomu ukończenia
studiów wyższych lub zakładu kształcenia nauczycieli oraz dokument
stwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Idź do strony głównej


KURS KWALIFIKACYJNY "TERAPIA PEDAGOGICZNA"

Adresaci :

Przeznaczony jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych,
pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Program szkolenia :

Zakres tematyczny obejmuje metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci
z zaburzeniami emocjonalnymi, społecznymi.
Przygotowuje nauczycieli do prowadzenia indywidualnych i grupowych
zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą, mającymi trudności
w uczeniu się szkolnym.
Nauczyciele zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć
psychoedukacyjnych, do udzielenia pomocy psychologicznej
i pedagogicznej,
do prowadzenia zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w celu pokonania
trudności uzyskania osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych
dla danego etapu edukacji.
Po ukończeniu kursu nauczyciele uzyskają umiejętności i kwalifikacje
do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą mającymi trudności
w uczeniu się.

Liczba godzin : 270 godzin

Idź do strony głównej


KURS PRZYGOTOWAWCZY DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY"

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009r.
w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych
w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z 2009r., Nr 139,poz.1132)
oraz Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej
z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli... (Dz. U. z 2009r. Nr 50,poz.400)
uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w powyższym
zakresie posiada osoba, która legitymuje się zaświadczeniem
potwierdzającym posiadanie przygotowania do powadzenia zajęć
edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia realizowane jest w formie zajęć teoretycznych (13 godz.)
oraz praktycznych (17 godz.).
Kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych
programem szkolenia.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia szkolenie prowadzone będzie przez lekarzy systemu (ratowników medycznych).

Liczba miejsc: do 24 osób

Wymagane dokumenty:
1. karta zgłoszenia
2. zaświadczenia dyrektora szkoły o zatrudnieniu
3. kserokopia dowodu wpłaty I raty

Przewidywany koszt szkolenia - 450 zł/osobę, płatne w II ratach:
I - 200 zł w terminie do rozpoczęcia zajęć
II - 250 zł w terminie 3 dni po rozpoczęciu zajęć

Idź do strony głównej