O nas :: Regulamin :: Kontakt


Menu:


Adres :

ODN Zawiercie LIDER

  • ul. Leśna 10
  • 42-400 Zawiercie
  • 0(32) 671 03 04


Regulamin działalności ODN LIDER w Zawierciu

Zasady uczestnictwa w formach doskonalenia organizowanych i realizowanych przez
ODN LIDER w Zawierciu.


1. Celem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli LIDER jest organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej polegającej na doskonaleniu nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych , pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki w zakresie organizacji i zarządzania oświatą oraz doradztwo merytoryczne dla nauczycieli kadry kierowniczej. Zadania placówki realizowane w postaci różnorodnych form doskonalenia i wymiany doświadczeń ( szkoleń, warsztatów, kursów ) prowadzone są przez wysoko kwalifikowaną kadrę specjalistów.

2. Oferta szkoleń opracowana jest w oparciu o priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty. Uwzględnia również propozycje wynikające z bieżących potrzeb nauczycieli, szkół, placówek oświatowych, organów prowadzących i innych.

3. Na stronie internetowej ośrodka w zakładce Ankieta, można zgłaszać propozycje ewentualnych form i tematów doskonalenia i dokształcania. Na życzenie placówki ośrodek może zorganizować wyjazdowe szkolenia rad pedagogicznych. Ceny ustalane są indywidualnie z placówką.

4. Oferta edukacyjna ODN LIDER na dany rok szkolny dostępna jest na stronie internetowej Ośrodka. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Ośrodka lub pod telefonami: 32 6710304, 503 981 682, 502 144 052.

5. Zgłoszenia na wybraną formę doskonalenia są przyjmowane elektronicznie za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Ośrodka, drogą e-mailową lub telefonicznie.

6. Ośrodek organizuje różnorodne otwarte formy doskonalenia dla nauczycieli różnych specjalności w salach wykładowych znajdujących się w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli LIDER w Zawierciu, ul. Leśna 10. Szkolenia dla rad pedagogicznych prowadzone są na miejscu w szkole a także na życzenie zamawiającego - szkolenia wyjazdowe.

7. Wpłaty na szkolenie dokonać należy przed rozpoczęciem zajęć na konto: ING Bank Śląski 02 1050 1591 1000 0090 6903 7191 lub w Biurze Ośrodka . W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia.

8. Formy doskonalenia dla rad pedagogicznych są realizowane na zamówienie Dyrektora szkoły/placówki , po uzgodnieniu warunków finansowych i organizacyjnych szkolenia. Realizacja tych form odbywa się w miejscu wskazanym przez zamawiającego. odpłatność następuje po zrealizowaniu szkolenia na podstawie faktury wystawionej przez Ośrodek.

9. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się: materiały szkoleniowe oraz materiały wypracowane podczas szkolenia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wymogami zawartymi w stosownych rozporządzeniach MEN oraz konsultacje związane z tematyką danej formy doskonalenia.

10. Brak informacji o ewentualnym odwołaniu szkolenia lub rezygnacji ze szkolenia na 3 dni przed jego rozpoczęciem, będzie skutkowało koniecznością uiszczenia zapłaty za szkolenie.

11. Na życzenie placówki ośrodek organizuje wyjazdowe szkolenia rad pedagogicznych. Warunki i koszty ustalane są indywidualnie z placówką.

12. Sprawy nieuregulowane postanowieniami Regulaminu rozstrzyga kierownik formy doskonalenia w uzgodnieniu z Dyrektorem Ośrodka.