O nas :: Regulamin :: Kontakt


Menu:


Adres :

ODN Zawiercie LIDER

 • ul. Leśna 10
 • 42-400 Zawiercie
 • 0(32) 671 03 04

INWESTUJ W SIEBIE

REKRUTACJA TRWA
WYMAGANE DOKUMENTY: Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania ze strony www.podyplomowka.edu.pl) lub w sekretariacie Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. (Oryginał dyplomu do wglądu). Dwa zdjęcia legitymacyjne * Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona).(Oryginał dowodu osobistego do wglądu). Dowód wpłaty wpisowego 200 zł, jeśli jest wymagane Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru Podpisana umowa o świadczeniu usług edukacyjnych w 2 egzemplarzach (pobrana przy zapisie na studia on-line poniżej) lub wypełniona i podpisana w sekretariacie przy składaniu dokumentów. Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów. Wpisowe prosimy wpłacać na konto: INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UL. SIENKIEWICZA 1 43-100 TYCHY ŚLĄSKIE Numer konta w Banku BZWBK: 10 1500 1575 1215 7007 6939 0000CZESNE: 1400 zł za semestr - możliwość opłat czesnego w ratach

STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚCI
PEDAGOGIKA
 • Arteterapia
 • Asystent rodziny
 • Bibliotekoznawstwo
 • Diagnoza i rewalidacja pedagogiczna
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
 • Dysleksja - Diagnoza i Terapia
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
 • Edukacja muzyczna i plastyczna w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Etyka
 • Fizyka
 • Geografia
 • Gerontologia - opieka nad osobami starszymi
 • Historia
 • Informatyka. Zajęcia komputerowe
 • Język angielski (3-10 lat) w kształceniu zintegrowanym i wychowaniu przedszkolnym
 • Język francuski (3-10 lat) w kształceniu zintegrowanym i wychowaniu przedszkolnym
 • Język hiszpański (3-10 lat) w kształceniu zintegrowanym i wychowaniu przedszkolnym
 • Język niemiecki (3-10 lat) w kształceniu zintegrowanym i wychowaniu przedszkolnym
 • Język polski w edukacji
 • Logopedia
 • Logopedia przedszkolna i szkolna
 • Matematyka
 • Neurodydaktyka i dydaktyka medialna
 • Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna w ogólnodostępnych placówkach oświatowych
 • Pedagogika Marii Montessorii
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym
 • Pedagogika sztuki
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Przyroda
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Technika. Zajęcia techniczne
 • Trener umiejętności społecznych
 • Tyflopedagogika i surdopedagogika
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wiedza o kulturze
 • Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską
 • Wspomaganie rozwoju dzieci w żłobkach i przedszkolach
 • Wychowanie fizyczne
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Zarządzanie oświatą
NAUKI O ZARZĄDZANIU
 • Audyt marketingowy
 • Coaching i doradztwo zawodowe
 • E-marketing
 • E-commerce
 • Handel zagraniczny
 • Menedżer ds. sprzedaży
 • Menedżer kultury i sportu
 • Negocjacje i mediacje w biznesie
 • Public Relations
 • Reklama w mediach
 • Zarządzanie projektami UE
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
PSYCHOLOGIA
 • Coaching i psychologia biznesu
 • Dietetyka i psychologia Zdrowia
 • Poradnictwo rodzinne
 • Psychologia kliniczna i społeczna dla nauczycieli
 • Psychologia Pracy i zarządzanie personelem
 • Psychologia reklamy
 • Psychologia w nauczaniu i wychowaniu dziecka
PRAWO I ADMINISTRACJA
 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo UE
 • Zamówienia publiczne

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE

www.podyplomowka.edu.pl

Karta zgłoszenia na studia podyplomowe :

Pobierz w wersji DOCX
Pobierz w wersji PDF

Wymagane dokumenty - studia podyplomowe :

Pobierz w wersji DOCX
Pobierz w wersji PDF